آخرین اخبار

پیرو بخشنامه شماره (12086) مورخه (1399/9/1) و با عنایت به مصوبه جلسه مورخه (1399/9/10) هیات رئیسه محترم دانشگاه و مصوبات جلسات مورخه (1399/9/10) و (1399/9/9) ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا مستقر در...

جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

رویداد ها

دستاورد ها