بخشنامه بیمه تکمیلی درمان کارکنان

بخشنامه بیمه تکمیلی درمان کارکنان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند، قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال 1393 همانند سال گذشته در 2 سطح با شرکت بیمه رازی منعقد گردیده است

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند، قرارداد بیمه تکمیلی درمان برای سال 1393 همانند سال گذشته در 2 سطح با شرکت بیمه رازی منعقد گردیده است، لذا آندسته ازهمکارانی که خواستارتغییردر سطح قرارداد انتخابی ویا تعداد افراد تحت تکفل خود می باشند،لازم است با مراجعه به اداره کارگزینی (واحد بیمه) نسبت به ارائه درخواست کتبی خود تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 25/01/1393 اقدام فرمایند . بدیهی است عدم مراجعه افراد تا تاریخ مذکوربه منزله قبول سطح قرارداد انتخابی سال قبل می باشد . لازم به ذکر است با توجه به اینکه بر اساس آئین نامه مصوب هیأت امناء وموافقت کمیته قراردادهای دانشگاه مقرر گردیده است 50 درصد سرانه حق بیمه پرسنل توسط دانشگاه پرداخت گردد. (برای بیمه شدگان هر دو سطح، صرفا 50 درصد حق بیمه سطح یک توسط دانشگاه پرداخت می گردد.) لذا آندسته از همکارانی که تاکنون اقدامی در خصوص بیمه تکمیلی خود ننموده اند لازم است با مراجعه به اداره کارگزینی نسبت به ثبت تقاضای خود و تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایند. (بر اساس آئین نامه فوق الذکر و تصمیم کمیته قراردادها مقرر گردیده است بیمه تکمیلی برای کلیه پرسنل اعم از کارمندان و اعضاء هیأت علمی در سال جاری اجرا گردد) . تعهدات شرکت طرف قرارداد جهت اطلاع همکاران به پیوست می باشد .