آگهي مناقصه عمومي

 
کد خبر: 10183    1396/05/15

دانشگاه بوعلي سينا  در نظر دارد امور مشروحه زير را بطور جداگانه از طريق مناقصه عمومي به شركتـهاي واجـد شرايط واگذار نمـايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايند:

 موارد مناقصه :

 

عنوان مناقصه

ميزان سپرده شركت در مناقصه

 

امور مربوط به خدمات و تنظیفات كليه خوابگاه هاي دانشگاه

350.000.000 ريال

 

امور مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویی در رستوران مرکزی و رستوران دانشكده علوم

400.000.000 ريال

 

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ درج آگهي لغايت 17/5/96 خواهد بود

‌آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : حداكثر تا پايان وقت اداري روز 28/5/96 خواهد بود

محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : همدان – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مركزي – دفتر امور قراردادهاي دانشگاه

شرايط مناقصه :

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ،‌ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي نمايد

سپرده شركت در مناقصه مي بايست به حساب شماره 2413054861 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سينا واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي و يا چك تضمين شده بانكي باشد

دانشگاه حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ اتمام دريافت پيشنهادات ، پاكتهاي مناقصه را مفتوح و نتيجه را اعلام مي نمايد.

زمان پيش بيني شده جهت برگزاري جلسه بازگشايي پاكت پيشنهادها تاريخ 29/5/96 ساعت 10 صبح مي باشد

هزينه هاي چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد

دانشگاه در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با در نظر گرفتن قيمت هاي پيشنهادي و رعايت صرفه و صلاح دولت ، در رد هر يك يا كليه پيشنهادات مختار است

ساير شرايط ، جزئيات و حجم كار در اسناد مناقصه درج شده است كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد اين جمله كه « مورد قبول است » امضا و ضميمه پيشنهاد ،‌تسليم كنند 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند