دعوت جمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان دانشگاه

 
کد خبر: 10191    1396/05/17

بنا به تصمیم هیأت مدیره شرکت تعاونی، جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مذکور رأس ساعت 11:30 روزچهارشنبه مورخ 25/5/96 در محل سازمان مرکزی – سالن شهید ایزدی برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه اعضا (صاحبان سهام) دعوت می گردد. در تاریخ و ساعت مقرر در مجمع عمومی فوق حضور به هم رسانیده و یا وکلای خود را با توجه به ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عموئمی، حداکثر یک روز قبل از تاریخ مجمع عمومی به هیأت مدیره تعاونی کتباً معرفی نمایید.

دستور جلسه:

طرح و تصویب تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند