آگهي تجدید مناقصه عمومي

 
کد خبر: 15928    1397/04/04

دانشگاه بوعلي سينا همدان در نظر دارد امور مربوط به نگهداري فضاي سبز دانشگاه را از طريق مناقصه عمومي به شركتـهاي واجـد شرايط واگذار نمـايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت شركت در مناقصه به شرح ذيل اقدام نمايند:

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ درج آگهي لغايت 6/4/97 خواهد بود

‌آخرين مهلت تحويل پيشنهادات : حداكثر تا پايان وقت اداري روز 17/4/97 خواهد بود

محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : همدان – دانشگاه بوعلي سينا – سازمان مركزي – دفتر امور قراردادهاي دانشگاه مي باشد

همچنين متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت دانشگاه بوعلي سينا به آدرس www.basu.ac.ir مراجعه نمايند

شرايط مناقصه :

شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد،‌ ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سلب اختيار براي دانشگاه نمي نمايد

سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 500.000.000 ريال مي باشد كه مي بايست به حساب شماره 2413054861 بنام سپرده هاي جاري دانشگاه نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سينا واريز گردد و يا بصورت ضمانت نامه معتبر بانكي و يا چك تضمين شده بانكي باشد

دانشگاه حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ اتمام دريافت پيشنهادات، پاكتهاي مناقصه را مفتوح و نتيجه را اعلام مي نمايد.

زمان پيش بيني شده جهت برگزاري جلسه بازگشايي پاكتهای پيشنهادات تاريخ 19/4/97 ساعت 8:30 مي باشد

هزينه هاي چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد

دانشگاه در چارچوب ضوابط مقرر در آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با در نظر گرفتن قيمت هاي پيشنهادي و رعايت صرفه و صلاح دولت ، در رد هر يك يا كليه پيشنهادات مختار است

ساير شرايط، جزئيات و حجم كار در اسناد مناقصه درج شده است كه پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد اين جمله كه « مورد قبول است » امضا و ضميمه پيشنهاد،‌ تسليم كنند 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178
تلفن: 10-38381601-81-98+
فکس: 38380663-81-98+
       

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند