اصلاحيه اطلاعيه وام ويژه دكتري سه ماهه دوم سالتحصيلي 96-95 (سه ماهه زمستان)

 
کد خبر: 6070    1395/10/13

الف : دانشجوياني كه تاكنون اقدام به درخواست وام ويژه دكتري ننموده اند در نخستين نوبت درخواست وام  , لازم است فرمهاي شماره 1 و 2  بخشنامه پيوست اطلاعيه را تكميل و تحويل نمايند.
ب : دانشجوياني كه حد اقل يكبارنسبت به درخواست وام ويژه دكتري اقدام نموده اند ضروري است فرم شماره  2 بخشنامه پيوست اطلاعيه را تكميل  و تحويل نمايند .
ج : دانشجوياني كه واجد شرايط مورد "ب"  بند 5 ماده 5 بخشنامه باشند (و مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه درتاييد كاربردي بودن رساله و تاييديه كارفرما ازموسسه متقاضي ارائه نمايند ) فرم شماره3 پيوست اطلاعيه را تكميل وتحويل نمايند .  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند