Faculty Members

Ahmadi Ahmad

Ahmadi Ahmad

Ahmadi Ahmad   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان همدان M.S 1398/11/23
مقایسه عملکرد دو روش k-نزدیکترین همسایه و جنگل تصادفی در بازیابی ژنوتیپ های از دست رفته M.S Download 1399/02/15
اثرمکمل سلنیوم و کروم بر قابلیت نگهداری منی (دو حالت سرد و منجمد) و باروری در قوچ های مهربان M.S Download 1398/06/31
چندشکلی ژن FSHB و ارتباط آن با صفت چندقلوزایی در گوسفند مهربان M.S 1398/12/06
بررسی چند شکلی ژن KISS1 و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در بزهای مرخز M.S 1398/06/31
اثر سطوح مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های شکمبه و پلاسما در بزهای نر در حال رشد M.S Download 1395/11/25
برآورد روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی از صفات تولید مثلی در گوسفند مهربان M.S 1392/07/07
بررسی چند شکلی ژن GPR54 و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان M.S 1395/11/03
اثر تزریق درون تخم مرغی لتروزل، عصاره های ریشه گزنه و سیر بر تمایز جنسیت و عملکرد رشد جوجه های گوشتی M.S Download 1396/10/30
چندشکلی ژن هورمون رشد شترهای تک کوهانه ایران و ارتباط آن با برخی صفات فنوتیپی M.S 1395/02/22
اثر دانه کامل یا اسیاب شده گندم و تریتیکاله در جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و قابلیت هضم مواد مغذی در بلدرچین ژاپنی M.S Download 1395/10/26
بررسی اثر پری بیوتیک بایوماس بر جمعیت میکروفلورهای روده باریک و عملکرد مرغ های تخم گذار، های لاین 36-W M.S 1392/12/07
تاثیر سطوح مختلف روغن های اکسیده شده بر عملکرد و کبد چرب مرغ های تخمگذار M.S Download 1392/07/09
بررسی ارتباط ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی با برخی صفات رشد M.S Download 1394/11/26
بررسی چند شکلی ژن kiss1 و ارتباط آن ها با توانایی تولید مثلی در گوسفندان مهربان M.S Download 1394/11/26
اثر تزریق ویتامین E و سلنیوم قبل از جفت گیری بر بازده تولید مثلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در میش های همزمان شده مهربان M.S Download 1397/04/31
اثر برازش آشیانه ای رگرسیون ثابت درمدل های رگرسیون تصادفی دارای توابع لژاندر برای تجزیه ژنتیکی صفات تولیدی درگاوهای هلشتاین M.S Download 1395/07/05
بررسی چندشکلی اگزون 4 ژن ESRI و اگزون 2 ژون GDF9 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری M.S Download 1392/07/07
اثر آنزیم پروتئاز بر راندمان مصرف پروتئین وجایگزینی کنجاله تخم پنبه با کنجاله سویا و جنبه های اقتصادی آن در جیره جوجه های گوشتی M.S Download 1395/11/17
بررسی عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه گوشتی راس و کاب در پاسخ به جیره پلت حاوی فیبر نامحلول M.S Download 1397/11/29
بررسی برخی ژن های موثر بر چند قلوزایی و ترانسکریپتوم تخمدانی میش در چرخه فحلی Ph.D 1396/06/28
مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی لژاندر دارای ساختارهای متفاوت واریانس باقی مانده برای برآورد مؤلفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی M.S Download 1393/11/19
مقایسه مدل های مختلط دامی و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ارزش اصلاحی در داده های واقعی و شبیه سازی شده M.S Download 1394/11/19
جستجوی ایندل ها در ژنوم بلدرچین ژاپنی M.S 1393/12/25
بررسی توزیع فراوانی کدون ها در ژنوم برخی حیوانات اهلی M.S 1395/10/22
همسانی ژنوم مرغ و بلدرچین بر اساس توالی DNA M.S 1393/11/29
برآورد تنوع های ژنتیکی اتوزومال و وابسته به جنس برای صفات وزن بدن در گوسفند مغانی M.S Download 1396/11/23
اثر افزودن کروم و سلنیوم آلی به جیره بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی فراسنجه های خونی در مرغ های تخم-گذار سویه هایلاین M.S Download 1397/06/31
بررسی چندشکلی ژن HSP70A1A در گوسفندان مهربان و رومانف و بزهای نژاد مرخز و بومی M.S 1397/07/07
مقایسه مدل های مختلف رگرسیون تصادفی با ترکیب چندجمله ای های لژاندر و بی اسپلاین در برآورد مولفه های واریانس وزن بدن در گوسفند مغانی M.S Download 1392/04/17
اثر جایگزینی ذرت با بوجاری گندم و تریتیکاله مکمل شده با انزیم زایلاناز بر عملکرد، صفات فیزیولوژیکی و کلسترول پلاسما و تخم مرغ در پولت های تخم گذار M.S 1396/07/15
اثر مکمل سلنیوم و کروم بر خصوصیات منی، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه های خونی در قوچ های نژاد مهربان M.S Download 1397/11/29
بررسی اثر منابع مختلف فیبر در جیره بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در ایلئوم و سکوم جوجه های گوشتی M.S Download 1396/11/30
ارزیابی چند شکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولید مثلی گوسفندان مهربان و لری M.S 1392/07/07
ارزیابی چندشکلی اگزون های 1 و 2 ژن BMP15 با روش PCR-SSCP و ارتباط آنها با توانایی تولیدمثلی در گوسفندان مهربان و لری M.S Download 1392/07/07
تعیین تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد مهربان و رومانف M.S 1396/11/24
Name
Showing 10 results.
of 1