Faculty Members

Yarmohammadi vasel Mosayeb

Yarmohammadi vasel Mosayeb

Yarmohammadi vasel Mosayeb   (FA Page)

Associate Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تهیه بسته آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادران M.S Download 1395/11/13
تاثیر تحریک مستقیم مغز با tDCS بر کاهش علائم مثبت و منفی در اختلال اسکیزوفرنی مزمن M.S Download 1398/04/18
بررسی و مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز(TDCS) و متادون درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی وکاهش ولع در افراد با اختلال وابستگی به مواد M.S Download 1398/11/19
تبیین رفتار خرافی بر مبنای سبکهای دلبستگی و اضطراب M.S Download 1396/07/17
بررسی مراحل تحول زیباشناسی نقاشی در دانش آموزان شهر همدان M.S Download 1394/07/14
پیش بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه ی اخلاق تحصیلی دردانشجویان M.S Download 1398/02/31
تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و تحمل ابهام در دانشجویان دارای نشانگان اضطراب M.S Download 1397/10/26
بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان M.S Download 1393/07/15
تاثیر هیپنوتراپی مبتنی بر نیرومندسازی من بر خودگویی های منفی و افسردگی اساسی در زنان سرپرست خانوار Ph.D Download 1395/06/21
تأثیر آموزش آموزه های قرآن بر کنترل خشم دانش آموزان دختر دورة متوسطه در شهر همدان M.S Download 1394/07/08
تبیین خودکنترلی فرزندان براساس طرح واره های ناسازگار اولیه والدین M.S Download 1396/07/12
تأثیر آموزش برنامه ی تنظیم هیجان متمرکز بر پرورش شفقت بر استرس شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای دانشجویان پرستاری M.S Download 1397/07/03
تاثیر قصه گویی بر رفتار خود مراقبتی و ابراز وجود دختران شهر همدان M.S Download 1396/07/12
نقش چشم انداز زمانی در رابطه ی بین خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1395/06/27
تأثیرآموزش ذهن مشفق بر خودانتقادگری ، نشخوارخشم و ترس از شفقت دانشجویان با علائم افسردگی M.S Download 1397/07/03
نقش حس تعلق به مکان و سبک دلبستگی در پیش بینی احساس ذهنی بهزیستی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1395/06/23
ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه ی آن با سلامت روانی دانش آموزان M.S 1392/11/07
ساخت و هنجاریابی آزمون حساسیت زیبایی شناسی و رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان M.S 1392/11/07
پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس خودمحق بینی و کمال گرایی روابط عاشقانه M.S Download 1398/06/30
بررسی عوامل روانی-اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان M.S 1392/08/13
بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای در بیماران ام اس (مولتیپل اسکروزیس) شهر همدان M.S 1392/08/13
هنجاریابی آزمون نگرش به زمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی و بهزیستی دانش آموزان M.S 1392/11/07
تدوین مدل خودناتوان سازی تحصیلی براساس سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه M.S Download 1395/08/04
نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای بین طرحواره های ناسازگار اولیه و خودناتوان سازی تحصیلی M.S Download 1395/06/27
مطالعه نقش میانجی طرحواره های ناکارآمد اولیه بین پیوند والدینی و استعداد اعتیاد M.S Download 1395/10/08
مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان M.S 1392/06/31
تاثیر آموزش شیوه ی کاوشگری بر تفکرانتقادی و خودراهبری یادگیری در درس علوم تجربی در دانش آموزان پسر پایه هشتم دوره اول متوسطه شهرهمدان M.S Download 1394/06/22
تدوین و اعتباریابی پروتکل آموزش دیدگاه گیری اجتماعی و اثر آن بر سبک های حل تعارض زوجین Ph.D Download 1395/06/21
نقش آزاردیدگی دوره کودکی و تعارض والدین و نوجوانان در تبیین دشواری تنظیم هیجان M.S Download 1398/06/26
پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس انواع طرحواره های عشق و جهت گیری اهداف زناشویی M.S Download 1398/06/31
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اوّلیه، عاطفه منفی و نشخوار خشم در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S Download 1396/07/04
تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس ذهن آگاهی، نیاز به شناخت و سرمایه های روانشناختی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان M.S Download 1396/07/04
تبیین ذهن آگاهی براساس تنظیم هیجان و فعالیت سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری در دانشجویان M.S Download 1398/02/10
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری پیشرفته بر کمال گرایی منفی، خودانتقادی و شفقت به خود M.S Download 1398/04/25
Name
Showing 8 results.
of 1