اعضای هیات علمی

« بازگشت

عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

نام درس عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی
کد درس 1611122
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز