اعضای هیات علمی

« بازگشت

تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید

نام درس تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید
کد درس 1218240
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز