اعضای هیات علمی

« بازگشت

زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی)

نام درس زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2(عملی)
کد درس 2015488
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز