اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدل سازی زمین ساختی (عملی)

نام درس مدل سازی زمین ساختی (عملی)
کد درس 2015498
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز