اعضای هیات علمی

« بازگشت

مباحث ویژه در برنامه ریزی ریاضی/کاربردی/

نام درس مباحث ویژه در برنامه ریزی ریاضی/کاربردی/
کد درس 2014316
تعداد واحد 4
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز