اعضای هیات علمی

« بازگشت

جبر خطی برای آمار

نام درس جبر خطی برای آمار
کد درس 2019134
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز