اعضای هیات علمی

« بازگشت

رضا ایزدی

رضا ایزدی

رضا ایزدی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته 1219193 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 نتیجه