بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

روز چهانی حذف خشونت علیه زنان (مرکز مشاوره دانشجویی)

روز چهانی حذف خشونت علیه زنان (مرکز مشاوره دانشجویی)


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سازمان جهانی بهداشت روزی را با عنوان "جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان " با هدف توقف خشونت علیه زنان نامید خشونت علیه زنان شامل :خشونت خانگی (سوءاستفاده فیزیکی، جنسی وعاطفی شایعترین خشونتی که از جانب زنان تجربه می شود )خشونت جنسی( ازدواج اجباری و زود هنگام ،قاچاق زنان ) ا زن از هر3 زن در مراحلی از زندگی خشونت فیزیکی ویا جنسی را تجربه می کند بنابراین همه ما در حذف خشونت علیه زنان نقش داریم مرکز مشاوره دانشجویی

سازمان جهانی بهداشت روزی را با عنوان "جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان " با هدف توقف خشونت علیه زنان نامید

خشونت علیه زنان شامل :خشونت خانگی (سوءاستفاده فیزیکی، جنسی وعاطفی شایعترین خشونتی که از جانب زنان تجربه می شود )خشونت جنسی( ازدواج اجباری و زود هنگام ،قاچاق زنان )

ا زن از هر3 زن در مراحلی از زندگی خشونت فیزیکی ویا جنسی را تجربه می کند بنابراین همه ما در حذف خشونت علیه زنان نقش داریم

مرکز مشاوره دانشجویی