معرفی کارشناسان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

کارشناسان مرکز


رامین خاتمی
- کارشناس امور آموزشی مرکز -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی متالوژی

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346
سمیه کریم پور
- کارشناس امور جذب و پذیرش زبان آموزان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک

ایمیل :

تلفن : 08138381440


داخلی : 346