فرم های پژوهشی

فرم ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مشخصات پژوهشگر و رزومه پسا دکتری دانلود (78.0k)
فرم تسویه دوره پسادکتری دانلود (55.5k)
پروپزال دوره پسا دکتری دانلود (205.0k)
فرم هزینه کرد سی درصد از محل گرنت دانلود (51.5k)
فرم امتیازدهی به کتب تالیفی و ترجمه ای دانلود (48.5k)
فرم پروپوزال تعاملات علمی بین المللی دانلود (55.2k)
فرم پیشنهاد طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه دانلود (52.1k)
فرم پروپوزال فرصت مطالعاتی دانلود (50.4k)
فرم پروپوزال 2 دانلود (50.4k)
فرم پروپوزال 1 دانلود (116.0k)