اعضای هیات علمی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش در شکاف بین ساختار سرمایه واقعی و بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
بررسی تأثیر کیفیت افشاء و مؤلفه های آن (بهنگامی و قابلیت افشاء) بر عملکرد واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل دارایی نقدی کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/19
یگانه شالی ایمان بررسی رابطه بین بهنگامی و قابلیت اتکای گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری های برون سازمانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
سعید ابراهیم زاده بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
مهناز احمدوند بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
عاطفه آذر بررسی رابطه ی بین ریسک کیفیت افشا و ریسک کیفیت اقلام تعهدی با صرف ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
امین امیر بختیاروند بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
ایمان انصاری بررسی تاثیر میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر نوسانات بازده و میزان شفافیت قیمت سهام کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/16
فرزاد ایوانی ارائه الگوی بهینه پیش بینی بازده سهام و انتخاب پرتفوی بر مبنای مدل ترکیبی درخت تصمیم و رگرسیون دکتری دانلود 1397/11/30
محمد برزابادی فراهانی تدوین مدل عوامل تأثیرگذار بر دوره تصدی حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
کاظم حکیمی حیدرانلو بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پایداری سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/21
مسعود حمزه نیکنیافرد بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت افشا بر میزان به کارگیری منابع مالی در فعالیت تجاری اصلی شرکت ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/25
مهدی خزایی ارائه الگوی عوامل مؤثربرقابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دکتری دانلود 1397/04/19
افسانه دهقانی دشتابی بررسی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل نسبت سود نقدی پرداختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نسیم رضایی بررسی رابطه چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
حسین شکوری نسب بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه هموارسازی سود و هزینه بدهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید شهبازی بررسی تأثیر قابلیت اتّکا و بهنگامی ارائه گزارش های مالی بر سرعت تعدیل نسبت اهرمی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
حسن علی زاده ورزنه بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات سود حسابداری و اجزای نقدی و تعهدی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/16
حامد کمریی بررسی رابطه ی بین محافظه کاری حسابداری با میزان تأمین مالی از بانک ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
نرگس مسگری بررسی تأثیر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت بر میزان قابلیت مقایسه صورت های مالی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مرضیه نعمتی بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشاء با اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
نادر نیکبخت ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری دکتری دانلود 1397/04/19
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تئوری حسابداری1 1314048 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
تئوری های مالی و سرمایه گذاری 1314169 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حسابداری موارد خاص 1314140 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل آماری 1314055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حسابداری پیشرفته(2) 1314130 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوری حسابداری1 1314048 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حسابداری پیشرفته 2 1314024 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری 1314099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 1 1314023 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1