اعضای هیات علمی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی

عباس افلاطونی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل آماری 1314055 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حسابداری پیشرفته(2) 1314130 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوری حسابداری1 1314048 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حسابداری پیشرفته 2 1314024 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری 1314099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 1 1314023 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1