اعضای هیات علمی

آریو امامی فر

change-logo

آریو امامی فر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی خواص ضدمیکروبی فیلم پلی‏لاکتیک اسید حاوی اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سودابه باویسی اثر پوشش خوراکی آلژینات حاوی نانواکسید روی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی توت فرنگی طی دوره انبارداری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
سید مهدی حسینی القای ریشه های مویین و تولید رسوراترول در چند ژنوتیپ انگور با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/13
سالار دارابی بررسی برخی ترکیبات بیوشیمیایی در قسمتهای مختلف میوه انگور رقم رشه در شیب و ارتفاع های مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
زینب قادری اثر پوشش خوراکی حاوی محلول پودر ثعلب و عصاره هسته انگور بر عمر انبارمانی و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
فروزان مرادی سروش اثر پوشش خوراکی صمغ دانه ریحان و عصاره سرخارگل بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/14
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی 1611183 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
خواص فیزیکی مواد غذایی 1611139 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سردخانه وانبار 1611052 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
غذاهای فرا سودمند 1611082 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
کاربرد کامپیوتر 1611155 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول بسته بندی مواد غذایی و بیولوژیک 1611116 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی پس از برداشت 1611121 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611070 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی 1611122 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری های نوین در یسته بندی مواد غذایی 1611134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 11 نتیجه
از 1