اعضای هیات علمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی

موسی اعظمی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی روستایی و عشایری 2214245 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده 2214289 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
راهبردهای توسعه کشاورزی ایران و جهان 2214314 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق 2214181 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش تحقیق در توسعه روستایی 2214283 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق پیشرفته در توسعه کشاورزی 2214315 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
زبان انگلیسی تخصصی 2214265 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت توسعه 2214293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت سازمانی و منابع انسانی 2214084 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1