اعضای هیات علمی

عباس افلاطونی

change-logo

عباس افلاطونی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (1) 1314122 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تئوری حسابداری1 1314048 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حسابداری پیشرفته 2 1314024 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته(ارشد حسابداری) 1314101 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مسائل جاری حسابداری 1314052 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری 1314099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 1 1314023 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1