اعضای هیات علمی

عباس افلاطونی

change-logo

عباس افلاطونی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری (2) 1314123 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل آماری 1314099 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری حسابداری2 1314049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 1 1314023 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه