اعضای هیات علمی

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طیف بینی اتمی تجزیه ای 1914005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی تجزیه زیستی 1911287 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طیف بینی مولکولی تجزیه ای 1914008 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 1911202 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 3 1911316 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 11 نتیجه
از 1