اعضای هیات علمی

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در شیمی تجزیه 1911326 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی 1911202 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی تجزیه 3 1911316 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه