اعضای هیات علمی

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء

عباس افخمی عقداء   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ایمنی در آزمایشگاه 1916007 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه