اعضای هیات علمی

زهرا افضلی

زهرا افضلی

زهرا افضلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه 1 1218005 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 1 1218005 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه3 1218007 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه3 1218007 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحلیل متون ادبی با رویکرد بلاغت قدیم و جدید 1218240 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه 2 1218006 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه 2 1218006 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون تفسیری قرآن کریم 1218257 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نحو3 1218109 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1