اعضای هیات علمی

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آفات مهم گیاهان باغبانی 2223132 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملیات کنه شناسی گیاهی 2220294 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کنه شناسی گیاهی 2220293 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 02 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کنه شناسی 2220015 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کنه شناسی 2220015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1