اعضای هیات علمی

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان

امیرحسین اقبالیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حشره شناسی (1) 2220210 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 01 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش های پژوهش در حشره شناسی کشاورزی 2220251 2 02 نیمه اول ترم شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
عملیات حشره شناسی (1) 2220211 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کنه شناسی 2220015 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کنه شناسی 2220015 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1