اعضای هیات علمی

محمد آهی

محمد آهی

محمد آهی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول زبان فارسی 1214261 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دستورزبان فارسی 1 1214045 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیر آراء و عقاید اسلامی و ناثیر آن در ادب فارسی 1214281 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) 1214118 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عربی5قسمت پنجم (قواعد و متون) 1214122 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ساخت دستوری زبان فارسی 1214276 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ساخت دستوری زبان فارسی 1214276 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
عربی2قسمت دوم (قواعد و متون) 1214119 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عربی4قسمت چهارم (قواعد و متون) 1214121 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عربی6قسمت ششم (قواعد و متون) 1214123 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1