اعضای هیات علمی

محمد آهی

محمد آهی

محمد آهی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحول زبان فارسی 1214261 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دستورزبان فارسی 1 1214045 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیر آراء و عقاید اسلامی و ناثیر آن در ادب فارسی 1214281 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) 1214118 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عربی5قسمت پنجم (قواعد و متون) 1214122 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ساخت دستوری زبان فارسی 1214276 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ساخت دستوری زبان فارسی 1214276 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
عربی2قسمت دوم (قواعد و متون) 1214119 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عربی4قسمت چهارم (قواعد و متون) 1214121 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
عربی6قسمت ششم (قواعد و متون) 1214123 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1