اعضای هیات علمی

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه