اعضای هیات علمی

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دامپروری عمومی 2211025 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دامپروری عمومی 2211025 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1