اعضای هیات علمی

احمد احمدی

احمد احمدی

احمد احمدی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با فن آوری های مولکولی در علوم دامی 2221287 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اصول اصلاح نژاد 2221255 3 01 نیمه اول ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار و احتمالات 2211011 3 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 2221303 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی 2221259 3 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقاومت ژنتیکی به بیماریها 2221327 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
دامپروری عمومی 2211025 3 02 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
دامپروری عمومی 2211025 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ژنتیک جمعیت 2221302 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک حیوانی 2221254 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1397/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژنتیک مولکولی پیشرفته 2221321 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1