اعضای هیات علمی

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون سازی زبان 1216031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش زبان 1216157 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 3 نتیجه