اعضای هیات علمی

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا

محمد احمدی صفا   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش تحقیق 1 1216025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول و روش تدریس زبان های خارجی 1216169 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
سنجش و ارزیابی زبان 1216171 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مهارت های مطالعه و یادگیری 1216185 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون سازی زبان 1216031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سنجش زبان 1216157 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فرهنگ و هویت در آموزش زبان 1216179 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1