اعضای هیات علمی

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان

محمدرضا اردلان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تجزیه وتحلیل سیستم هاوکاربردآن درمدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی 1219148 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1219269 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روشهای پژوهش در مدیریت(مدیریت آموزشی) 1219199 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 1219293 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:00) 1398/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه