اعضای هیات علمی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی عمومی 1 1911001 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه