اعضای هیات علمی

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی هویت بصری 2814113 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی هویت بصری 2814113 4 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی و بسته بندی 2814115 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی و بسته بندی 2814115 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 13:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
صفحه آرایی (2) 2814096 2 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
صفحه آرایی (2) 2814096 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی تبلیغات 2814111 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی تبلیغات 2814111 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 19:00) 1398/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1