اعضای هیات علمی

داود آذری فر

داود آذری فر

داود آذری فر   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اسلامی پلی (N-برمو-N-اتیل-بنزن-3،1-دی سولفون آمید) و N,N',N,N'-تترا- برموبنزن- 3، 1-دی سولفون آمید به عنوان کاتالیزورهای جدید برای سنتز مشتقات بنزوپیریمیدین و زانتن ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
ام البنین بدل خانی سنتز نانو ذرات مگنتیت و تیتانو مگنتیت پیوند شده به گروه های عاملی گوناگون از قبیل گروه های سلفامیک اسید، اوره و آمینو اسید ها و نیز استفاده از آنها بعنوان کاتالیزور های هتروژن جدید در سنتز ترکیبات هتروسیکلی مختلف شامل 3،4-دی هیدروپیریمیدین-(1H)2-اون و 4H-کرومن ها دکتری دانلود 1395/10/28
عباس ترکاشوند سنتز دی هیدروپر اکسید های دو قلو با استفاده از هافنیم تتراکلرید و کاربرد آنها بعنوان اکسیدان در سنتز تیوسیانات های آروماتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
الهام توکلی سنتز مشتقات 1،4-دی هیدرو پیرانو[c-2,3] پیرازول، 2،3- دی هیدرو کینازولین--(1H)4-اون ها و 2- آمینو – 3- سیانوهگزاهیدرو کینولین ها با استفاده از کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفامیک اسید [Fe3-xTixO4@SiO2-(CH2)3N(SO3H)C(O)NH(SO3H)] کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/09
الهام توکلی سنتز مشتقات 1،4-دی هیدرو پیرانو[c-2,3] پیرازول، 2،3- دی هیدرو کینازولین--(1H)4-اون ها و 2- آمینو – 3- سیانوهگزاهیدرو کینولین ها با استفاده از کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی تیتانو مگنتیت عامل دار شده با گروه های سولفامیک اسید [Fe3-xTixO4@SiO2-(CH2)3N(SO3H)C(O)NH(SO3H)] کارشناسی دانلود 1394/07/09
لیلا جعفری قلعه باباخانی استفاده از کاتالیزور نانو CoAl2O4 در سنتز هگزا هیدروکینولین ها و 4 ٬´4-(آریل متیلن)-بیس-(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مرتضی چهره گشا استفاده از مایعات یونی [H-NMP][HSO4] و [HPAA] بعنوان کاتالیزور در سنتز تک ظرف مشتقات پیرانو[2,3-c] پیرازول و 4H- کرومن ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مریم حیدریان استفاده از نانولوله های کربنی تک دیواره و پلیمر{4-وینیل –،-دی برمو بنزن سولفون آمید بعنوان بستر داروی مزالازین و فلوکسامین بعنوان روشی بالقوه جهت آزادسازی دارو و سنتز مشتقات 8،1 -دی اکسواکتاهیدرو زانتن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مرتضی حسن ابادی سنتز مایع یونی [bmim]Br و نانو اکسید آهن پوشیده شده با گروه های آمین دار سولفونه شده و استفاده از آنها بعنوان کاتالیزور در سنتز 4H- کرومن ها، 3،4-دی هیدرو پیریمیدین-2-(1H)- اون ها و 2،3- دی هیدرو کینازولین-4(1H)- اون ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
سید مولا خاتمی ررسی انواع نانو ذرات و نانو لوله از قبیل تیتانیا حمایت شده با کاتالیزورهای همگن نظیر فریک تری کلرید، کلروسولفونیک اسید و هتروپلی اسید پرایسلر به عنوان سیستمهای کاتالیزوری در واکنشهای مختلف آلی نظیر سنتز هتروسیکلها، ترکیبات دی آلیل و اکسایش گروه های عاملی دکتری دانلود 1348/10/11
صبا دلیران سنتز مشتقات دی هیدرو 2-اکسو پیرول و α-آسیلوکسی آمید – از طریق واکنش متوالی و اکسایش ترکیبات بنزیلی با استفاده از چارچوب های فلز آلی زیرکونیوم سری های UiO و MIL-125