اعضای هیات علمی

داود آذری فر

داود آذری فر

داود آذری فر   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی هیتروسیکل 1911161 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی آلی 2 1911043 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی آلی 1911228 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1