اعضای هیات علمی

داود آذری فر

داود آذری فر

داود آذری فر   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی آلی 2 1911043 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی هیتروسیکل 1911161 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی آلی 2 1911043 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
شیمی آلی فلزی 1911053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث نوین در شیمی آلی 1911228 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه