اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

change-logo

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سری های زمانی 1 2019090 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فرآیندهای تصادفی1 2019167 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فرآیندهای تصادفی1 2019082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
احتمال 1 2019136 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
احتمال 1 2014110 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روشهای آماری 2019085 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سری های زمانی 1 2019090 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (19:00 - 20:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی احتمال 2014096 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سری های زمانی 1 2019090 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی احتمال 2014096 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1