اعضای هیات علمی

ابراهیم امینی سرشت

change-logo

ابراهیم امینی سرشت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مقدماتی 2015001 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آمار و احتمال مقدماتی 2019129 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای ناپارامتری 2019087 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سری های زمانی 1 2019090 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی احتمال 2014096 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه