اعضای هیات علمی

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام 2812035 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی فرهنگی باستانشناسی 2812034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
باستانشناسی و هنر عیلام 2812041 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی و هنر ماد و هخامنشی 2812043 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
سکه شناسی و شناخت مهر و تابلیت الواح 2812054 4 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هنر هند باستان 2812062 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هنر یونان و روم باستان 2812056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
باستانشناسی اشکانی 2812044 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
باستانشناسی مصرباستان 2812052 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام 2812035 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شناخت سکه ها، مهرهاوالواح باستانی( تابلت) 2812086 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلزکاری در دوره اسلامی 2812049 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فرهنگی باستانشناسی 2812034 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
باستانشناسی و هنر عیلام 2812041 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2