اعضای هیات علمی

ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انتخاب و کاربرد فناوری و ماشین 2222322 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222397 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه