اعضای هیات علمی

ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی

ابراهیم احمدی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) 2222433 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
رئولوژی مواد غذایی 2222539 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث نوین 2222259 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مهندسی پایدار 2222325 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222396 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون های غیر مخرب در کشاورزی(طراحی و ساخت) 2222279 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انتخاب و کاربرد فناوری و ماشین 2222322 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی 2222397 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1