اعضای هیات علمی

احمد ارشادی

احمد ارشادی

احمد ارشادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح درختان میوه 2223193 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
میوه کاری تکمیلی 2223192 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه