اعضای هیات علمی

احمد ارشادی

احمد ارشادی

احمد ارشادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح درختان میوه 2223193 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
میوه کاری تکمیلی 2223192 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 2 نتیجه