اعضای هیات علمی

احمد ارشادی

احمد ارشادی

احمد ارشادی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنش های غیر زیستی 2223204 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی 2223180 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش های آماری پیشرفته 2223203 2 01 نیمه اول ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عملیات درختان میوه 2223194 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی اصلاح گیاهان باغبانی 2223142 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
میوه های معتدله 2223145 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اصلاح درختان میوه 2223193 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
میوه کاری تکمیلی 2223192 2 01 نیمه اول ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) | نیمه دوم ترم یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1