اعضای هیات علمی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی 2117262 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 2117070 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
انتقال حرارت 1 2117032 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت در جریانهای دو فازی تبدیل انرژی 2117262 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک 2 2117024 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 2117070 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1