اعضای هیات علمی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یک روش نیوتن نادقیق برای بهینه سازی مقید با قیدهای مساوی غیر محدب کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
یک الگوریتم جدید برای برنامه ریزی درجه دو با کاربردهای آن در آمار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
یک جهت اصلاح شده نیوتن برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
یک الگوریتم کارآمد جدید از روش سیمپلکس اولیه - دوگان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
زهرا احمدی یک الگوریتم گرادیان مزدوج غیرخطی مقیاس شده برای بهینه سازی نامقید کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبداله احمدی یک رهیافت توانمند در حل مسائل بهینه سازی نامقید درجه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
زهری ارام یک روش تصویر مستقیم برای دستگاه های خطی تنک کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/02
ساره بابایی یک روش گرادیان مزدوج با کاهش تضمین شده کارشناسی ارشد 1396/04/07
لیلا بیرانوند جستجوی خطی غیر یکنوای اصلاح شده آرمیژو ببرای روش کاهشی کارشناسی ارشد 1396/04/07
مجید رستمی روش های بهینه سازی برای حل مساله مینیمم سازی L1 در سنش فشرده دکتری 1396/06/29
مهدیس رشیدی روش های تکراری بری محاسبه شبه معکوس ماتریس ها کارشناسی ارشد 1396/06/21
بهزاد رضایی الگوریتم مینیمم سازی سراسری برای مسائل برنامه ریزی درجه دوم مقعر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
علی نقی رضایی چند روش جدید مرتبه سوم برای حل معادلات غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/31
علی نقی رضایی چند روش جدید مرتبه سوم برای حل معدلات غیرخطی کارشناسی ارشد