اعضای هیات علمی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آنالیز عددی 2014359 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 2014426 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جبر خطی برای آمار 2019134 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2019119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه