اعضای هیات علمی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی

حمید اسمعیلی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی خطی 2 2014361 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 2014436 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 2016350 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در برنامه ریزی ریاضی/کاربردی/ 2014316 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی پیشرفته(1) 2014319 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بهینه سازی خطی 2019107 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 2014426 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته2 2014455 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بهینه سازی خطی 1 2014353 4 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی غیر خطی پیشرفته1 2014436 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آنالیز عددی 2014359 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 2014426 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
جبر خطی برای آمار 2019134 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 2019119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1