اعضای هیات علمی

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1398
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز- مکانیک خاک 2115016 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آز- مکانیک خاک 2115016 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های ساخت 2115435 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه