اعضای هیات علمی

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/09 (11:00 - 12:00) ترم اول 1397
آز- مکانیک خاک 2115016 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/10 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آز- مکانیک خاک 2115016 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/10 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دینامیک خاک 2115138 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای اجرائی ساختمان 2115070 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های ساخت 2115435 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1