اعضای هیات علمی

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری

مهدی اثنی عشری   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1398
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آز- مکانیک خاک 2115016 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
آز- مکانیک خاک 2115016 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های ساخت 2115435 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 5 نتیجه