اعضای هیات علمی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی

فضل اله اسکندری منجیلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مرضیه چراغی بررسی بهبود سیکل تبرید دوگانه کربن دی اکسید کارشناسی ارشد 1394/07/14
سعید غلامی بررسی تبخیر آب در لوله های عمودی با شا