اعضای هیات علمی

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی گرایش زراعت 2219132 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی و مدیریت علف های هرز 2219217 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
دیمکاری 2219022 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی گرایش زراعت 2219132 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1