اعضای هیات علمی

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند

گودرز احمدوند   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2219290 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زراعت عمومی 2211064 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زراعت عمومی 2211064 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شناسایی و مدیریت علفهای هرز 2223136 3 02 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شناسایی و مدیریت علفهای هرز 2223136 3 01 نیمه اول ترم شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
علفهای هرزوکنترل آنها 2211029 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2219289 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی تولید گیاهان زراعی 2219214 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی گرایش زراعت 2219132 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی و مدیریت علف های هرز 2219217 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اکوفیزیولوژی گیاهی 2219248 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
دیمکاری 2219022 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 2219081 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق در علوم علفهای هرز 2219258 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فیزیولوژی عملکردگیاهان زراعی گرایش زراعت 2219132 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 18 نتیجه
از 1