اعضای هیات علمی

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک حالت جامد پیشرفته 1 2018299 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018294 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیک حالت جامد2 2018050 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک دستگاه های بس ذره ای1 2018322 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک و مکانیک آماری 2 2018283 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک آماری 2018038 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مکانیک آماری پیشرفته 1 2018127 3 02 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
فیزیک عمومی 4 2018272 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
موضوعات ویژه در ماده چگال 2018238 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 13 نتیجه
از 1