اعضای هیات علمی

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور

قاسم انصاری پور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک حالت جامد1 2018031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
فیزیک عمومی 4 2018272 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فیزیک ماده چگال1 2018327 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
موضوعات ویژه در ماده چگال 2018238 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه