اعضای هیات علمی

حسین باقرپور

حسین باقرپور

حسین باقرپور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشینهای کشاورزی 2211049 3 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی(انرژی های تجدیدپذیر) 2222297 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی 2222131 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضیات مهندسی پیشرفته 2222425 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طراحی اجزا ماشین1 2222143 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی ماشین های برداشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222159 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
طراحی ماشین های کاشت و داشت(طراحی ماشین های کشاورزی) 2222158 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدل سازی خطی و غیر خطی 2222333 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1