اعضای هیات علمی

حسین بیات

حسین بیات

حسین بیات   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک خاک پیشرفته 2218149 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
کاربرد مدلهای ریاضی در فیزیک و رابطه آب خاک و گیاه 2218380 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
نمایش 2 نتیجه