اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه در متالوژی 2118193 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1