اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118156 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/17 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه