اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه