اعضای هیات علمی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر 1911240 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 1 1911046 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
شیمی فیزیک 2 1911044 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 3 1911314 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی کوانتومی 2 1911194 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر 1911240 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1