اعضای هیات علمی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی

حسین ایلوخانی   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک فرایندهای برگشت ناپذیر 1911240 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی شیمی 1911012 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
شیمی عمومی 1 1911001 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 3 نتیجه