اعضای هیات علمی

جلال اکبری

جلال اکبری

جلال اکبری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی سد 2115072 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
ریاضیات عالی مهندسی 2115135 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 2115190 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی 2112003 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 4 نتیجه