اعضای هیات علمی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی

جلال ارجمندی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک شیمیا ئی جامدات 1911266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی عمومی 1 1911001 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی فیزیک 1 1911046 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طیف سنجی مولکولی 1911057 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نانوشیمی 1911277 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه