اعضای هیات علمی

مجید یوسفی خوشبخت

مجید یوسفی خوشبخت

مجید یوسفی خوشبخت   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
یک الگوریتم کارا برای حل مساله مسیریابی باز وسیله نقلیه همراه با پنجره های زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2014337 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی صحیح 2014438 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 2014354 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 2014141 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی ترکیباتی 2014437 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بهینه سازی چند هدفه 2014435 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
ریاضی عمومی 2 2018007 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2014337 4 02 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2014337 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی صحیح 2014438 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی متغیرهای صحیح و نظریه شبکه ها 2014239 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته 2014354 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته 2014141 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی ترکیباتی 2014437 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات پیشرفته1 2014229 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 20:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بهینه سازی چند هدفه 2014435 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات پیشرفته 2 2014238 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ریاضی عمومی 1 2018006 3 02 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2014337 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1